แบบฟอร์มต่างๆ


 

 • แบบฟอร์มการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร (สำหรับการแก้ไขหลักสูตรบางส่วน) (สมอ.08.เกณฑ์ฯ 2548)  
 • แบบฟอร์มการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร (สำหรับการแก้ไขหลักสูตรบางส่วน) (สมอ.08.เกณฑ์ฯ 2558)   
 • ตัวอย่างประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่เสนอขอเปลี่ยนแปลงฯ 
 • แบบฟอร์ม มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา  
 • แบบฟอร์ม มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา   
 • แบบฟอร์ม มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (สำหรับใช้ปีการศึกษา 2555 – 2556)   
 • แบบฟอร์ม มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (สำหรับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป)   
 • แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อขอแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษฯ ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559  
 • แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษา (สมอ.07-02)  
 • แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตประจำภาคการศึกษา (สมอ.07-03)  
 • แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท (สมอ.07-04)  
 • แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก (สมอ.07-06)