หลักสูตร/การพัฒนาหลักสูตร


 

 • ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร 
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 • ตารางเปรียบเทียบสาระสำคัญในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558ฯ 
 • ตารางเปรียบเทียบสาระสำคัญในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558ฯ 
 • ตารางเปรียบเทียบสาระสำคัญในแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558ฯ 
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบอั ุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 • คู่มือการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

แบบฟอร์มการทำเล่ม มคอ.2

 • แบบฟอร์ม มคอ.2-ปก 
 • แบบฟอร์ม มคอ.2-คำนำ 
 • แบบฟอร์ม มคอ.2-สารบัญ 
 • แบบฟอร์ม มคอ.2 * (สำหรับคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ) 
 • แบบฟอร์ม มคอ.2 * (สำหรับคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการดนตรี) 
 •  แบบฟอร์ม มคอ.2-ภาคผนวก 

** ไฟล์อัฟเดท วันที่ 6-6-59

*** หากต้องการให้แบบฟอร์มไม่ต้องมีคำอธิบายการกรอกข้อมูล ให้เลือกไปที่เมนู ตรวจทาน – การติดตาม และเลือกให้แสดงเป็น ต้นฉบับ

 • วิธีการคำนวณงบประมาณตามแผน 

 • แบบฟอร์มการตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 • แบบตรวจสอบคุณวุฒิ และคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร – งานวิจัย  
 • แบบตรวจสอบคุณวุฒิ และคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร – บทความทางวิชาการ  
 • แบบตรวจสอบคุณวุฒิ และคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร – ตำรา-หนังสือ  
 • แบบตรวจสอบคุณวุฒิ และคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร – ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม  
 • แบบตรวจสอบคุณวุฒิ และคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร – ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
 • แบบสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 • แบบสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 • เอกสารแนบเพื่อนำเสนอสภาวิชาการสำหรับการตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และเกณฑ์อื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง 
 • แบบวิเคราะห์ประเด็นสำคัญของการพัฒนาหลักสูตร 
 • แบบฟอร์มการปิดหลักสูตร