ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา

มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐาน

 

คติพจน์ประจำมหาวิทยาลัย

“สจจํ เว อมตา วาจา” ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล

 

คำขวัญ

มิติใหม่ด้านการศึกษา นำหน้าด้วยคุณภาพ
ประกันความสำเร็จ ที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม และงานสร้างความรู้
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาไปสู่สากล
4. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

ปณิธาน

มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพ
ที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาสื่อสาร
และเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก