บุคลากรฝ่ายวิชาการ


ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

เจ้าหน้าที่

นายประกฤษฎิ์ เพชรแอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป