ระบบพี่เลี้ยง

 

แนวคิดพื้นฐาน

     “คณาจารย์ที่มีความประสงค์จะจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ หากมีผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือคณาจารย์ที่ผ่านการจัดทำผลงานทางวิชาการและได้รับการแต่งตั้งแล้วเป็น“พี่เลี้ยง” ให้คำแนะนำ  ตรวจแก้ไข จะเกิดกำลังใจในการดำเนินการ อีกทั้งยังเป็นกลไกที่เอื้อต่อความสำเร็จในการจัดทำผลงานวิชาการ ภายใต้ความเสียสละและเจตนารมณ์ที่หวังดี ห่วงใย และใส่ใจของคณาจารย์ที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีต่อผู้ทำผลงานวิชาการ รวมทั้งการให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก”

 
 

หลักการ
1. เป็นระบบที่มีพื้นฐานความคิดจากความเสียสละและเจตนารมณ์ที่ดีของคณาจารย์พี่เลี้ยง
2. เป็นระบบที่ให้ความสำคัญกับการยอมรับนับถือ ในคำแนะนำ การตรวจแก้ไขของคณาจารย์ที่ทำหน้าที่ “พี่เลี้ยง” และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาร่วมเป็น “ที่ปรึกษา
3. เป็นระบบที่เน้นการวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างคณาจารย์ผู้ทำผลงานวิชาการและคณาจารย์ที่เป็น พี่เลี้ยง
4. เป็นระบบรับประกันความสำเร็จในการทำผลงานวิชาการผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องตั้งมั่นจริงจังในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และหมั่นตรวจสอบความก้าวหน้าอยู่เสมอ
5. เป็นระบบที่เน้นการปรับปรุงกลไกในการดำเนินงานของกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  จึงจำเป็นต้องควบคุมกระบวนการ มีการตรวจสอบติดตาม  และประเมินคุณภาพการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้ต่อเนื่องยั่งยืน

 
 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนา “ระบบพี่เลี้ยงและระบบที่ปรึกษา” ให้เป็นกลไกลในการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ   เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของคณาจารย์ในการสร้างผลงานวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ตามเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของสาขาวิชา  คณะ  และมหาวิทยาลัย

 

 

“โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ :  การดำเนินงานด้วยระบบพี่เลี้ยง

และระบบที่ปรึกษา”  ปีงบประมาณ 2558

 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
     
แบบบันทึกสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง
แบบบันทึกสำหัรบอาจารย์ผู้รับคำแนะนำ/ดูแล
แบบบันทึกความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานทางวิชาการ
แผนปฏิบัติงานในการทำผลงานวิชาการ
     

 

 
เอกสารประกอบการอบรม
 
 

เทคนิคการสร้างผลงานทางวิชาการ เอกสาร บทความ หนังสือ ตำรา วิจัย

การสอนแบบบูรณาการ

ทิศทางการวิจัยในการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

 
 

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ผู้ที่ใช้งานอยุ่่ในขณะนี้
2
วันนี้
15
เมื่อวานนี้้
8
สัปดาห์นี้
101
เดือนนี้
349
ปีนี้้
901
ทั้งหมด
901
ข้อมูล ณ วันที่: 39 (20.06.2022)