เอกสาร/คู่มือ

คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเขียนผลงานทางวิชาการ

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการปฏิบัติ
     

 

พรบ./กฏกระทรวง/ประกาศกระทรวง/ระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

คู่มือ

คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเขียนผลงานทางวิชาการ
     

 

แบบฟอร์ม

 

     
แบบฟอร์มสำรวจหลักสูตร (ตัวอย่าง)
       
แบบฟอร์มการปิดหลักสูตร
       
  แบบฟอร์มการตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพ.ศ.๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
แบบฟอร์มการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร (สมอ.๐๘)
  แบบฟอร์ม มคอ.3
  แบบฟอร์ม มคอ.5
  แบบฟอร์ม มคอ.7

 

 

 

เอกสารประกอบการอบรมต่างๆ

เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาผลงานทางวิชาการในลักษณะตำราหรือหนังสือของอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา”

โดย รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 11 ชั้น 5

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ผู้ที่ใช้งานอยุ่่ในขณะนี้
1
วันนี้
11
เมื่อวานนี้้
8
สัปดาห์นี้
97
เดือนนี้
345
ปีนี้้
897
ทั้งหมด
897
ข้อมูล ณ วันที่: 39 (20.06.2022)