เอกสาร/คู่มือ

คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเขียนผลงานทางวิชาการ

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการปฏิบัติ
     

 

พรบ./กฏกระทรวง/ประกาศกระทรวง/ระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

คู่มือ

คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเขียนผลงานทางวิชาการ
     

 

แบบฟอร์ม

 

     
แบบฟอร์มสำรวจหลักสูตร (ตัวอย่าง)
       
แบบฟอร์มการปิดหลักสูตร
       
  แบบฟอร์มการตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพ.ศ.๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
แบบฟอร์มการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร (สมอ.๐๘)
  แบบฟอร์ม มคอ.3
  แบบฟอร์ม มคอ.5
  แบบฟอร์ม มคอ.7

 

 

 

เอกสารประกอบการอบรมต่างๆ

เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาผลงานทางวิชาการในลักษณะตำราหรือหนังสือของอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา”

โดย รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 11 ชั้น 5

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ผู้ที่ใช้งานอยุ่่ในขณะนี้
1
วันนี้
5
เมื่อวานนี้้
5
สัปดาห์นี้
19
เดือนนี้
34
ปีนี้้
34
ทั้งหมด
34
ข้อมูล ณ วันที่: 9 (28.09.2020)