การทำผลงานทางวิชาการ

ประกาศ ก.พ.อ.
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖)  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554  
 
เอกสาร/หนังสือ การทำผลงานทางวิชาการ
คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเขียนผลงานทางวิชาการ  
       
เทคนิคการทำผลงานทางวิชาการ  
 
 
เอกสารการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการ
       
เอกสารประกอบการบรรยาย ในโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ "ระบบพี่เลี้ยง รุ่น 2" หัวข้อ "การจัดทำเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน" วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล)  
       
เอกสารบรรยาย หัวข้อ "ก้าวแรก...ของการทำผลงานทางวิชาการ" 20-22 กรกฎาคม 2557 ณ ภูรัญญา รีสอร์ท ปากช่อง จ.นครราชสีมา (โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล)  
       
เอกสารบรรยาย หัวข้อ "ทำผลงานวิชาการอย่างมีความสุข" 26-28 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเอวัน พัทยา จ.ชลบุรี (โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล)  
       
เอกสารบรรยาย หัวข้อ "เทคนิคการจัดทำผลงานทางวิชาการ" 6 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก (โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล)  
     
เอกสารบรรยาย หัวข้อ "เทคนิคการจัดทำผลงานทางวิชาการ" 21 มิถุนายน 2556 ณ ห้องขุนวิเทศ คณะครุศาสตร์ มบส. (โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล)  
       
เอกสารบรรยาย หัวข้อ "เทคนิคการจัดทำผลงานวิชาการ" เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มบส. (โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล)  
       
 เอกสารบรรยาย หัวข้อ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานทางวิชาการ" 20 ธันวาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. (โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล)  
       
เอกสารบรรยายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 16 พฤษภาคม 2555 ณ รร.ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก (โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล)  
       
       
หนังสือ จาก สกอ. ที่ ศธ. 0509(2) /ว644 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยว กับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556)  
       
เเบบฟอร์มต่างๆ และที่เกี่ยวข้องกับการทำผลงานทางวิชาการ
     
แบบประเมินผลการสอน  
       
แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน  
       
แบบประเมินคุณภาพตำรา หรือ หนังสือ  
       
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย  
     
แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ  
       
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  
       
หลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ  
       
แบบคำขอตำแหน่งวิชาการ (ก.พ.อ.03)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ผู้ที่ใช้งานอยุ่่ในขณะนี้
1
วันนี้
8
เมื่อวานนี้้
8
สัปดาห์นี้
94
เดือนนี้
342
ปีนี้้
894
ทั้งหมด
894
ข้อมูล ณ วันที่: 39 (20.06.2022)