ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

“มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพระดับสากลชั้นนำ”
(World – Class Quality University)

 

ปณิธาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสาร และเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

 

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสากลและติดอันดับ 1 ใน 150 มหาวิทยาลัยของเอเชียในปี 2561

 

พันธกิจ
1. สร้างบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
4. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล
5. พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ผู้ที่ใช้งานอยุ่่ในขณะนี้
1
วันนี้
3
เมื่อวานนี้้
5
สัปดาห์นี้
17
เดือนนี้
32
ปีนี้้
32
ทั้งหมด
32
ข้อมูล ณ วันที่: 9 (28.09.2020)