การทวนสอบในรายวิชาทั่วไป

 

แนวทางการดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต" ในระดับสาขาวิชา ของคณะวิทยาการจัดการ โดย .. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 
 
แบบประเมินทวนสอบ รายวิชาทั่วไป
 
ทวนสอบ 01 สำหรับนิสิต/นักศึกษา
ทวนสอบ 02 (สำหรับอาจารย์ผู้สอน - กรณีมีหลายหมู่เรียน)
ทวนสอบ 03 (สำหรับกรรมการระดับรายวิชา)
ทวนสอบ 04 (สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ)
ทวนสอบ 05 (สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ-สรุป)
ทวนสอบ 06 (สำหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
       

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) (แต่ละวิชาทำฉบับเดียวใช้ได้ทุกหมู่)

มคอ.3 ของรายวิชาที่จะดำเนินการทวนสอบในปีการศึกษานั้นๆ

มคอ.3 ที่เคยใช้(ถ้ามี) เพื่อให้เห็นถึงร่องรอยของการปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

2. รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) (แต่ละวิชาต้องทำทุกหมู่เรียน)

มคอ. 5 ของรายวิชาที่จะดำเนินการทวนสอบในปีการศึกษานั้นๆ

มคอ. 5 ของรายวิชาที่ส่งผลต่อการปรับปรุง/พัฒนา มคอ.3 ของรายวิชาที่จะดำเนินการทวนสอบในปีการศึกษานั้นๆ

3. รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)

มคอ. 7 ของหลักสูตรในปีการศึกษานั้นๆ

มคอ. 7 ของหลักสูตรที่ส่งผลต่อการปรับปรุง/พัฒนา มคอ.3 ของรายวิชาที่จะดำเนินการทวนสอบในปีการศึกษานั้นๆ

4. เอกสารประกอบการสอน/ตำรา/หนังสือ/PowerPoint ที่ใช้ในการสอนรายวิชาที่รับการทวนสอบ

5. ใบงาน ข้อสอบ กระดาษคำตอบ รายงาน และผลผลิตของรายวิชาที่รับการทวนสอบในปีการศึกษานั้นๆ

6. ใบรายงานผลการเรียน และคะแนนที่ได้จากการวัดและประเมินผลของรายวิชาที่จะดำเนินการ
ทวนสอบในปีการศึกษานั้นๆ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ผู้ที่ใช้งานอยุ่่ในขณะนี้
1
วันนี้
12
เมื่อวานนี้้
8
สัปดาห์นี้
98
เดือนนี้
346
ปีนี้้
898
ทั้งหมด
898
ข้อมูล ณ วันที่: 39 (20.06.2022)