คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์     วัฒนานิมิตกูล ประธาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา      วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต    โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา          พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์     มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ       เอี่ยมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
10. อาจารย์ณัฐมน พันธุ์ชาตรี รองคณบดีคณะครุศาสตร์
11. อาจารย์ ดร.ธิดา   อมร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
12. อาจารย์ ดร.ทัชชญา      วรรณบวรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
13. อาจารย์สุเมธ    ใจเย็น รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
14. อาจารย์ ดร.สุภาพร     ศรีหามี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
15. อาจารย์จีรพันธ์ อ่อนเถื่อน รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
16. อาจารย์ปณิตา แจ้ดนาลาว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
17. นางสาวอรุณี  คู่วิมล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
18 อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ผู้ที่ใช้งานอยุ่่ในขณะนี้
2
วันนี้
15
เมื่อวานนี้้
8
สัปดาห์นี้
101
เดือนนี้
349
ปีนี้้
901
ทั้งหมด
901
ข้อมูล ณ วันที่: 39 (20.06.2022)