คณะกรรมการสภาวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี   สังข์ศรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี           วงษ์วิทิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ มาอุ่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี         กวินเสกสรรค์ กรรมการผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา กรรมการผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร     อินทรสมพันธ์ กรรมการผู้แทนคณะครุศาสตร์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร กรรมการผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
12. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ กรรมการผู้แทนวิทยาลัยการดนตรี
13. อาจารย์ ดร.สุภาพร      ศรีหามี กรรมการผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย
14. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์        วัฒนานิมิตกูล กรรมการและเลขานุการ

 

1. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้ช่วยเลขานุการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
3. นางวลินเนศวร์ ธีรการุณวงศ์ เจ้าหน้าที่สภาวิชาการ
4. นายประกฤษฎิ์ เพชรแอง เจ้าหน้าที่สภาวิชาการ
5. นางสาวรวิวรรณ ไวอาสา เจ้าหน้าที่สภาวิชาการ
6. นางสาวดารุณี จินารักษ์ เจ้าหน้าที่สภาวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ผู้ที่ใช้งานอยุ่่ในขณะนี้
2
วันนี้
14
เมื่อวานนี้้
8
สัปดาห์นี้
100
เดือนนี้
348
ปีนี้้
900
ทั้งหมด
900
ข้อมูล ณ วันที่: 39 (20.06.2022)