ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

             

ดาวน์โหลด กำหนดการจัดทำกรอบอัตรากำลัง

แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ 2562-2565

ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลเพื่อคำนวณกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ

แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ 2562-2565

   

คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แบบรับรองการเผยแพร่

   
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง

การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แบบเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาต่อเวลาราชการ

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

   
รายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- รายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ
แผนยกระดับคุณภาพทางวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ-ความรับผิดชอบแผนฯ
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ-แผนยกระดับฯ
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
สรุปผลการทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (retreat)ฯ
จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา และข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
  - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  - คณะครุศาสตร์
  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  - คณะวิทยาการจัดการ
  - วิทยาลัยการดนตรี
   
ตารางจำแนกตามผู้รับผิดชอบ
แบบฟอร์มกลยุทธ์ที่ 1
แบบฟอร์มกลยุทธ์ที่ 2
แบบฟอร์มกลยุทธ์ที่ 4
ข้อมูลการส่งไฟล์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
   
 
แบบฟอร์มหลักสูตรฝึกอบรม NEW !!!
 
 
แบบฟอร์มหลักสูตรฝึกอบรม ตัวอย่าง
 
   
แผนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์"
หัวข้อ“การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552:การนำระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ไปใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร”

   

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของอาจารย์พิเศษ

 

ใบสมัครผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษฯ ประจำปีการศึกษา  2560

 

แบบบัญชีรายชื่อขอแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษฯ ประจำปี 2560

   

แบบฟอร์มข้อมูลรายชื่อหัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา และประธานหลักสูตร

   
องค์ประกอบของเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์

   
ขั้นตอนการนำส่งหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบไปยัง สกอ.
   
แนวทางการคำนวณงบประมาณตามแผน (สำหรับนำไปใช้ในการปรับแก้ไขงบประมาณในหลักสูตร)
   
   
1. แบบฟอร์ม มคอ.02    
2. แบบฟอร์ม มคอ.03

3. แบบฟอร์ม มคอ.04

4. แบบฟอร์ม มคอ.06
     

แผนการนำเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย(ที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

     
แบบสำรวจข้อมูลการสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ และวิธีการเรียนการสอนที่เชี่ยวชาญของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
   
รายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558
   
แบบรายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
 
 
 
   
อกสารประกอบการบรรยาย ในโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ "ระบบพี่เลี้ยง รุ่น 2" "การจัดทำเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน" โดย รศ.ดร.วิโฬฎฐ์ วัฒนานิมิตกูล วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสีหราชเดโชชัย (2704A) อาคาร 27 ชั้น 4
   
เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์” หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะ “จิตสาธารณะ” วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสีหราชเดโชชัย (2704A) อาคาร 27 ชั้น 4
   
เอกสาร "เทคนิคการทำผลงานวิชาการ"    
   

เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์” หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะ “นักคิด” วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสีหราชเดโชชัย (2704A) อาคาร 27 ชั้น 4

1. แบบฟอร์มการตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2. แบบตรวจสอบคุณสมบัติ - งานวิจัย  
3. แบบตรวจสอบคุณสมบัติ - บทความทางวิชาการ
4. แบบตรวจสอบคุณสมบัติ - ตำรา-หนังสือ
5. แบบตรวจสอบคุณสมบัติ - ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
6. แบบตรวจสอบคุณสมบัติ - ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
7. แบบสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี
8. แบบสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
       
เอกสารแนบเพื่อนำเสนอสภาวิชาการ  

เอกสารแนบเพิ่มเติม

แบบวิเคราะห์ประเด็นสำคัญของการพัฒนาหลักสูตร

 

01 แบบฟอร์ม มคอ.2-ปก  
02 แบบฟอร์ม มคอ.2-คำนำ  
03 แบบฟอร์ม มคอ.2-สารบัญ  
04 แบบฟอร์ม มคอ.2 * (สำหรับคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ)

04 แบบฟอร์ม มคอ.2 * (สำหรับคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการดนตรี)

05 แบบฟอร์ม มคอ.2-ภาคผนวก  
 

** ไฟล์อัฟเดท วันที่ 6-6-59

*** หากต้องการให้แบบฟอร์มไม่ต้องมีคำอธิบายการกรอกข้อมูล ให้เลือกไปที่เมนู ตรวจทาน - การติดตาม และเลือกให้แสดงเป็น ต้นฉบับ

     
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
       

คู่มือการพัฒนาหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 
       
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
       
ตารางเปรียบเทียบสาระสำคัญในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 
       
ตารางเปรียบเทียบสาระสำคัญในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
 
       
ตารางเปรียบเทียบสาระสำคัญในแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
 
       
ระบบกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
         
แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษา (สมอ.07-02)  
         
แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตประจำภาคการศึกษา (สมอ.07-03)  
         
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท (สมอ.07-04)  
         

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก (สมอ.07-06)

 
           
รายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      
           
คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้      
           

คู่มือการใช้โปรแกรมระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการจัดทำ มคอ.

สำนักคอมพิวเตอร์ โดย อ.ดร.ปวิช ผลงาม ได้ดำเนินการจัดทำระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการจัดทำ มคอ. ข้อมูลในระบบประกอบด้วยข้อมูลผลการเรียนที่นิสิตในหลักสูตรแต่ละหลักสูตรลงทะเบียนเรียนจำแนกเป็นภาคเรียน โดยระบบนี้จะทำให้สามารถเข้าถึงผลการเรียนได้ครบทุกรายวิชา ทั้งในวิชาศึกษาทั่วไป วิชาพื้นฐานคณะ และวิชาเอก 
ซึ่งคณาจารย์สามารถเข้าถึงได้ที่
  http://info.bsru.ac.th/tqf

 
       

การเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับผลการเรียนและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ในส่วนของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ลงในรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

   
         

   
รายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
         

รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ.7)/รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

(ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)

 
         
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อขอแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจำปีการศึกษา 2558 - 2559  
 
แบบฟอร์ม มคอ.3  
แบบฟอร์ม มคอ.5  
แบบฟอร์ม มคอ.7 (ใช้ปีการศึกษา 2555 - 2556)  

 

ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร  
ฝ่ายวิชาการ มบส. ได้จัดทำ "ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร" เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
 
 
แบบฟอร์มการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร (สมอ.08.เกณฑ์ 48)
แบบฟอร์มการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร (สมอ.08.เกณฑ์ 58)
ตั วอย่างประวัติและผลงานทางวิชาการ
 
 
 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ผู้ที่ใช้งานอยุ่่ในขณะนี้
1
วันนี้
8
เมื่อวานนี้้
17
สัปดาห์นี้
101
เดือนนี้
292
ปีนี้้
6319
ทั้งหมด
8978
ข้อมูล ณ วันที่: 114 (18.10.2018)